Vandressourcer, miljø og landbrug

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

 • 2013 4,000 mio.
 • 2014 4,000 mio.
 • 2015 4,000 mio.

Se oprindelig ansøgning

Vandressource- og miljøforvaltningen står overfor en række nye udfordringer styret af den økonomiske udvikling, lovgivningen samt klimaændringer. Der stilles især krav om integreret tilgang til vandforvaltningen; afbalancerede løsninger og effektivisering af beslutningsprocesser.

Aktivitetsplanen er inddelt i tre integrerede hovedtemaer, der omfatter udvikling af nye teknologiske ydelser til at styrke integreret miljøforvaltning og vandplanlægning:

 1. Ressourceeffektiv og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer: Målet er at øge det faglige grundlag og derved skabe en mere effektiv vandforvaltning.
 2. Vurdering og opfyldelse af miljømål: Målet er udbygning af eksisterende værktøjer samt nye metoder til implementering af vandplaner.
 3. Vand- og miljøforvaltning under forandring: Målet er at styrke vandforvaltningen og planlægningen i forhold til vurdering af effekterne af især fremtidigt klima med nye data, ny teknologi og nye metoder.

Når projektet er gennemført vil bl.a. følgende milepæle være opnået:

 • Nye typer intelligente beslutningsstøttesystemer til planlægning af grundvandsindvinding og on-line modellering på tværs af kommuner
 • Nyt værktøj til planlægning ud fra sæson- og flerårsprognoser (dvs. over perioder fra flere måneder til flere årtier) for: klimapåvirkninger, vandforsyning og vandefterspørgsel
 • Ny viden vedrørende modelusikkerhed ved hydrologisk modellering
 • Nye analyseværktøjer til beregning af belastning fra næringsstoffer, som vil gøre det muligt at udføre integrerede analyser af opland, miljømål og recipienter
 • Nye metoder til at kombinere satellit data (især GMES) med andre datakilder til brug i vandressourcemodellering og beslutningsstøttesystemer
 • Ny viden for bæredygtig og robust beslutningstagning.

Når aktivitetsplanen er gennemført, vil disse nye værktøjer kun bruges til at finde og vurdere nye afbalancerede løsninger, som sikrer økonomisk udvikling af dansk erhverv - især landbrug - samtidig med, at de bidrager til opfyldelse af klima- og miljømål. Målgruppen omfatter vand- og forsyningsselskaber – private som offentlige – og deres rådgivere. Dertil er der en række andre erhverv som entreprenører, byudviklere og landbrug, der er afhængige af vand, herunder vand som recipient for miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. Målgruppen for DHI’s model- og beslutningsværktøj inkluderer et bredt udsnit af vand- og miljømyndigheder, især kommuner og miljøcentre og deres rådgivere, som DHI leverer teknologi til.

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Michael Butts, Head of Innovation
E-mail: mib@dhigroup.com


Projekter fra samme institut

Digitale muligheder og løsninger

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

De centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI.For effektivt at kunne løse store samfundsmæssige udfordringer inden for v... Læs mere...

DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Institut: DHI – Samarbejdsinstitutter: AgroTech, DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

EUs ordning for verifikation af miljøteknologier (EU ETV) er for alvor ved at komme i gang. I december 2012 blev de første 3 organisationer akkrediteret til at udføre verifikation under EU ETV... Læs mere...

Forum for sikre og bæredygtige produkter

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Bæredygtig anvendelse af råstoffer og udvikling af produkter, der er sikre i forhold til sundhed og miljø er en nødvendighed for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Det er ... Læs mere...

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

Økologi og akvakultur

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Øget udnyttelse af vandmiljøets ressourcer og arealer er central for at dække samfundets fremtidige behov for energi og fødevarer. Det er en stor udfordring for samfundet at udvikle viden og ... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Digitale muligheder og løsninger

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

De centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI.For effektivt at kunne løse store samfundsmæssige udfordringer inden for v... Læs mere...

Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen svarende til et nationalt investeringsbehov i størrelsesordenen 450 mia. kr. Ved at kombinere energirenovering med int... Læs mere...

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Kendskab til de nyeste standarder og krav samt mulighed for test og dokumentation af produkter og processer er en forudsætning for, at virksomhederne kan sælge deres produkter i ind- og udland.... Læs mere...

Vand- og miljøteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Klima og miljø

Virksomheder, som arbejder inden for vand og miljø, har fokus på accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter. Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for v... Læs mere...

Bæredygtigt byggeri

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 er... Læs mere...