National Vindtunnel – Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 0,750 mio.
  • 2014 1,500 mio.
  • 2015 2,250 mio.

På baggrund af de prioriteringer, der er beskrevet i ”Den danske road-map for forskningsinfrastruktur”, etableres der nu en national vindtunnel primært til støtte for forskning og udvikling indenfor design og optimering af vingeprofiler til vindmøller.

Grundlaget for en bæredygtig drift af den nationale vindtunnel er, at den anvendes til forskning og udvikling i 50 % af den til rådighed værende forsøgstid, og at den stilles til rådighed på markedsmæssige vilkår for industrien i de resterende 50 % af forsøgstiden.

Med afsæt i FORCE Technology´s mere end 50 år lange erfaring i at arbejde med eksperimentel aerodynamik i vore fem vindtunneler, ser vi den nye nationale facilitet som et stort skridt frem mod, at Danmark bliver et internationalt anerkendt vidensmiljø for eksperimentel aerodynamik.

Med nærværende aktivitetsplan ønsker FORCE Technology – i et tæt strategisk samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - at udvikle operatørfunktionen på den nationale vindtunnel både på forsknings- og udviklingsorienterede opgaver og på de kommercielt rekvirerede opgaver fra industrien.

Nærværende aktivitet omhandler opbygning af de nye og nødvendige kompetencer for at FORCE Technology med udgangen af nærværende Resultatkontraktperiode som GTS-institut indgår i operatørfunktion og dermed tager del i ansvaret for serviceleverancerne til dansk industri.

Design- og performancemæssigt adskiller den nye nationale vindtunnel sig væsentligt fra de eksisterende vindtunneler på FORCE Technology. Vindtunnelen vil byde på muligheder for at gennemføre forsøg i væsentlig større skala end muligt i dag, den adskiller sig ved at arbejde med væsentligt højere vindhastigheder og væsentlig lavere turbulensgrad, og den adskiller sig ved, at kunne anvendes til at studere akustiske fænomener på strukturer, der operere ved meget høje vindhastigheder.

I og med at de tekniske forsøgsmuligheder i så høj grad adskiller sig fra FORCE Technology´s eksisterende muligheder fordrer det, at FORCE Technology opbygger helt nye forsøgstekniske kompetencer og analysemetoder, der i væsentligt omfang bevæger sig ud over FORCE Technology´s eksisterende kompetencer, og dermed udvikler instituttet til at favne langt bredere forsøgsteknisk og lang bredere markedsmæssigt.

Med opbygningen af de nye tekniske kompetencer i at gennemføre forsøg på den nye nationale vindtunnel, udvider FORCE Technology sit service udbud til dansk industri. Vi tager del i at få opbygget et nationalt teknologisk infrastruktur miljø på området eksperimentel aerodynamik og vi sikrer, at den komplementaritet, der er mellem kapabiliteterne på den nationale vindtunnel og på FORCE Technology´s vindtunneler, den udnyttes optimalt.

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted
E-mail: jnr@force.dk


Projekter fra samme institut

Off-shore komponent-og fundamenttestcenter– Infrastruktur

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Nærværende aktivitet beskriver FORCE Technololgy´s rolle i udviklingen af en helt ny teknologisk infrastruktur i ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC.I et strateg... Læs mere...

Undervandsradiografi

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Det overordnede og langsigtede formål er etablering af en ny teknologi, der muliggør inspektion og tilstandskontrol af strukturer under vand med henblik på primært forebyggende vedligehold og... Læs mere...

Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer t... Læs mere...

Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...

Metrologi Infrastruktur – Emission

FORCE Technology vil gennem nærværende metrologiske infrastrukturaktivitet adressere to områder med store udfordringer og tilsvarende erhvervsmæssigt potentiale inden for det miljøteknologis... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Installations- og serviceoperationer for havvindmøller

Institut: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Offshore vind er et marked i stor udvikling og modning. Således forventes der frem til 2015 en 6 dobling af energiproduktionen ved havvindmøller i Europa. Den stor del af aktiviteterne kommer t... Læs mere...

Metrologi og måleteknisk support

Velfungerende og effektive produkter og processer forudsætter kendskab til og udnyttelse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt kendskab til sensorer, måleudstyr og målep... Læs mere...

Produktionsteknologi til fødevarer

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: Alexandra Instituttet – Kategori: Informationsteknologi, Produktionsteknologi, Sundhed og fødevarer

Trenden i fødevareindustrien er anvendelse af mere og mere avanceret teknologi. Teknologi indføres med henblik på at erstatte belastende og ensidigt gentaget arbejde (EGA) samt for at øge pro... Læs mere...

Industriel produktion og teknologi

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetsplanen har fokus på at understøtte økonomisk vækst for dansk vareproducerende industri og servicevirksomheder gennem forbedret håndtering af ressourcer – vand, energi, råvar... Læs mere...

Produktion i Danmark

Institut: Teknologisk Institut – Samarbejdsinstitutter: FORCE Technology – Kategori: Produktionsteknologi

Visionen for indsatsen er at styrke danske produktionsvirksomheders beskæftigelse, produktivitet og konkurrenceevne gennem at udnytte det potentiale for produktivitetsøgning, som ligger i anven... Læs mere...