Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

  • 2013 4,400 mio.
  • 2014 4,400 mio.
  • 2015 4,400 mio.

Se oprindelig ansøgning

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne og mere præcist forudsige effekterne af klimaændringerne for at opnå en effektiv klimatilpasning.  Aktiviteten vil opbygge ny viden og udvikle nye serviceydelser inden for de forskellige faser, der indgår i udviklingen af effektive og robuste klimatilpasningsstrategier. Aktivitetsplanen er opdelt i følgende delaktiviteter:

Analyse af klimaeffekter og klimatilpasning

Kvantificering af konsekvenser og effektanalyser af fremtidige klimaændringer og klimatilpasningstiltag udgør fundamentet for udvikling af robuste klimatilpasningsstrategier. Der vil blive udviklet nye metoder og værktøjer til analyse af konsekvenserne af klimaændringer og klimatilpasning. Der vil blive fokuseret på anvendelser inden for følgende områder: (i) oversvømmelser i byer som følge af kraftigere nedbør, ændringer i det hydrologiske kredsløb, havspejlsstigninger og ændringer i stormfloder, og (ii) kysterosion, oversvømmelse af kystnære områder og belastning på kystnære og offshore konstruktioner som følge af ændringer i havvandstand, havstrømme og bølgeklima.

Risikoanalyse og beslutningstagning

Klimatilpasning vil betyde store og langsigtede investeringer i ny infrastruktur, behov for bedre styring af regn- og spildevandsstrømme, etablering af områder til opsamling af regnvand, m.v. En af de største udfordringer i den forbindelse er vurdering og kommunikation af usikkerheder i forbindelse med risikoanalyse og beslutningstagning. Delaktiviteten vil opbygge ny viden og udvikle operationelle metoder og værktøjer til: (i) kvantificering af de forskellige usikkerhedskilder, (ii) integration af usikkerhederne i en samlet usikkerheds- og risikovurdering, og (iii) robust beslutningstagning.

Identifikation af klimatilpasningstiltag

Klimatilpasning kan implementeres på forskellig skala, fra den enkelte grundejers håndtering af regnvand, f.eks. ved etablering af grønne tage og faskiner, til kommunale investeringer i eksempelvis afløbssystemer og anden infrastruktur. Udover strukturelle tilpasninger findes der også ikke-strukturelle midler, som f.eks. udvikling af varslingssystemer og beredskabsplaner for oversvømmelse. Der vil blive udviklet værktøjer til modellering og analyse af helhedsorienterede klimatilpasningstiltag, der tager udgangspunkt i samspillet mellem de forskellige elementer i vandkredsløbet. Desuden vil delaktiviteten inkludere udvikling af prognose- og varslingssystemer for ekstreme vejrsituationer.

Aktiviteten vil bidrage til opbygning af ny viden og udvikling af planlægnings- og beslutningsstøtteværktøjer til kommunerne til understøttelse af udarbejdelse af klimatilpasningsplaner samt til centrale myndigheder til etablering af nationale guidelines for klimatilpasning. Udover lokale og centrale myndigheder vil aktiviteten udvikle nye serviceydelser til vandselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer og industrivirksomheder inden for vandteknologisektoren. De udviklede værktøjer vil danne grundlag for danske rådgivere til at udvikle og udbyde klimaservices på det danske og det udenlandske marked.

Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Henrik Madsen
E-mail: hem@dhigroup.com


Projekter fra samme institut

Forum for sikre og bæredygtige produkter

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Bæredygtig anvendelse af råstoffer og udvikling af produkter, der er sikre i forhold til sundhed og miljø er en nødvendighed for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Det er ... Læs mere...

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, ... Læs mere...

Den blå horisont – marin infrastruktur og energi

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for den foreslåede kompetenceopbygning og nye tjenesteydelser. Målet er at sænke omkostningen betydeligt for produktion af offshore vedvarende energ... Læs mere...

Working with nature – planlægning af levende kyster

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

"Working with nature - planlægning af levende kyster", sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde danske kystområder. I... Læs mere...

DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Institut: DHI – Samarbejdsinstitutter: AgroTech, DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

EUs ordning for verifikation af miljøteknologier (EU ETV) er for alvor ved at komme i gang. I december 2012 blev de første 3 organisationer akkrediteret til at udføre verifikation under EU ETV... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Den blå horisont – marin infrastruktur og energi

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for den foreslåede kompetenceopbygning og nye tjenesteydelser. Målet er at sænke omkostningen betydeligt for produktion af offshore vedvarende energ... Læs mere...

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...

Det biobaserede samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaser... Læs mere...

Økologi og akvakultur

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Øget udnyttelse af vandmiljøets ressourcer og arealer er central for at dække samfundets fremtidige behov for energi og fødevarer. Det er en stor udfordring for samfundet at udvikle viden og ... Læs mere...

Vand og sundhed

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Udbrud af vandbårne sygdomme har altid været og er stadig et menneskeligt livsvilkår i Danmark. Vi har oplevet flere tilfælde af sygdomsudbrud på grund af drikkevandsforureninger, og hvert ... Læs mere...