Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

 • 2013 2,250 mio.
 • 2014 2,250 mio.
 • 2015 2,250 mio.

Se oprindelig ansøgning

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, forsyningsnet, kloakker og renseanlæg). Hertil kommer, at ændrede klimaforhold allerede nu peger på, at nedbøren fremover vil indtræffe med øget intensitet i Danmark og dermed medføre øget risiko for oversvømmelser. Den samlede økonomiske byrde forbundet med drift, renovering og udskiftning af denne infrastruktur er enorm, især på kloakområdet. Markante besparelser kan opnås ved at sikre optimal effektivitet i driften af den eksisterende infrastruktur. Denne aktivitetsplan er derfor målrettet anvendelse af ny teknologi og viden i den danske vandindustri (forsyningsselskaber og leverandører) til opnåelse af en mere effektiv drift, og bygger således på udvikling og brug af realtidsteknologi til driftssystemer. Der arbejdes med nedenstående 4 områder – forventede resultater er angivet under hver:

Klimasikring af styrestrategier og processer på renseanlæg          

 • Online måling af produktion af drivhusgasser som funktion af anvendte styrestrategier og -processer
 • Klimasikrede automatiske styrestrategier til flere typer af renseanlæg.
 • Vejledning for klimasikring af effektivisering af renseanlæg 

Optimering af energiproduktion på renseanlæg 

 • Dynamisk kulstofbalance for renseanlæg, således at det bliver muligt aktivt at styre fordelingen af organisk stof (kulstof) mellem rådnetank og aktiv slamtanke (biologisk kvælstoffjernelse)
 • Styrestrategi til favorisering af den iltnings- og kulstofbesparende kvælstoffjernelsesproces i aktiv slamtanke og separat behandling af rejekt vand fra afvanding af rådnetanksslam 

Radarbaseret nedbørsmåling til regn- og spildevandssystemer     

 • Radarantenne tilpasset måling af nedbør. Denne skal erstatte eksisterende antenner, der er optimeret mod identifikation af jordnære faste objekter.
 • Metoder til bestemmelse af skyhøjder og klassifikation af regntype, således at afstandskorrektion af reflektiviteten henholdsvis omsætning af reflektivitet til nedbørsintensitet kan ske mere korrekt 

Styrings/varslings systemer til regn- og spildevandssystemer        

 • System til integreret modelbaseret realtids-styring af afløbssystemer og renseanlæg.
 • Realtids kalibreringsmetode for middel areal regnintensitet (MAR)
 • Prognoseværktøj til fremskrivning af radarbilleder (intensiteter) for den kommende time
 • Lokal nedbørsprognose som rækker min.6 timer frem i tiden
 • Varslingssystem med animation af lokal nedbør til mobile enheder og internet i realtid.
Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Anders Lynggaard-Jensen
E-mail: alj@dhigroup.com


Projekter fra samme institut

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Institut: DHI – Samarbejdsinstitutter: AgroTech, DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut – Kategori: Produktionsteknologi

EUs ordning for verifikation af miljøteknologier (EU ETV) er for alvor ved at komme i gang. I december 2012 blev de første 3 organisationer akkrediteret til at udføre verifikation under EU ETV... Læs mere...

Working with nature – planlægning af levende kyster

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

"Working with nature - planlægning af levende kyster", sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde danske kystområder. I... Læs mere...

Den blå horisont – marin infrastruktur og energi

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Blå vækst er den grundlæggende drivkraft for den foreslåede kompetenceopbygning og nye tjenesteydelser. Målet er at sænke omkostningen betydeligt for produktion af offshore vedvarende energ... Læs mere...

Forum for sikre og bæredygtige produkter

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Bæredygtig anvendelse af råstoffer og udvikling af produkter, der er sikre i forhold til sundhed og miljø er en nødvendighed for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Det er ... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel

Institut: AgroTech – Kategori: Energi

For at nå målene om et fossiluafhængigt samfund er det nødvendigt at udvikle systemer til storskala produktion af behovstilpasset biomasse. Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor fokus i a... Læs mere...

Biomasse som fremtidens energikilde

Institut: FORCE Technology – Kategori: Energi

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative ko... Læs mere...

Nano-baserede energimaterialer og -systemer (NEMAS)

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale... Læs mere...

Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Dansk industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år med helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer. Det betyder øget fokus på tre hovedtemaer:Øgede krav til en... Læs mere...

Skybrudssikring

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Energi, Klima og miljø

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hv... Læs mere...