Økologi og akvakultur

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Investering fra Rådet for Teknologi og Innovation

 • 2013 3,750 mio.
 • 2014 3,750 mio.
 • 2015 3,750 mio.

Se oprindelig ansøgning

Øget udnyttelse af vandmiljøets ressourcer og arealer er central for at dække samfundets fremtidige behov for energi og fødevarer. Det er en stor udfordring for samfundet at udvikle viden og intelligente løsninger, der sikrer god miljøtilstand og vandkvalitet og samtidigt giver plads til en rentabel vækst i de erhverv, der udnytter og påvirker vandmiljøet. Denne balance er det centrale omdrejningspunkt for aktivitetsområdet Økologi og Akvakultur. Aktiviteterne er inddelt i to hovedområder:

 

Effektive værktøjer og løsninger til økosystem baseret forvaltning Økosystemer er komplekse netværk af fysiske og kemiske processer, habitater, samfund, arter og individer. Forudsætningen for systematiske og transparente vurderinger af miljøtilstanden og virkninger af menneskeskabte aktiviteter er, at der findes metoder og teknologier, der kan håndtere disse komplekse sammenhænge. Fokus for dette hovedområde er at udvikle sådanne værktøjer. Aktiviteterne indeholder udvikling af:

 • Metoder og værktøjer til: at vurdere effekten af vigtige presfaktorer på større dyr (fx havfugle og marine pattedyr)
 • Metode til kortlægning af marine landskabers sammenhæng og betydning.
 • Model for restaurering af bundvegetationen
 • Værktøj til støtte for beslutninger omkring vandløbsvedligeholdelse (grødeskæring)
 • Metode til at beskrive transporten af sediment og fosfor gennem vandløb og søer
 • Udvikling af en model for søer med fokus på beskrivelse af temperaturens betydning for af lagdelingen og bundvegetationens betydning for søens økologiske tilstand.

 

Den blå revolution – bæredygtig udvikling af dansk akvakultur. Danmark har en stærk tradition for at udnytte ressourcer fra havet. Det danske søterritorium er omkring 2,5 gange større end landarealet, og på grund af den 3-dimensionelle struktur kan der produceres i flere niveauer. Med de eksisterende teknologier og miljølovgivning er det vanskeligt for erhvervet at udvide produktionen i det kystnære farvande, og det er derfor vigtigt at udvikle viden og teknologier, der dels kan minimere miljøeffekterne og dels gøre fiskeproduktion på åbent vande rentabelt. Det overordnede mål med aktiviteterne er at udvikle, teste og dokumentere produktionssystemer, der støtter en miljømæssig bæredygtig udvikling i akvakultur erhvervet i Danmark. Aktiviteterne indeholder udvikling af:

 • Værktøj til støtte for beslutninger ved planlægning af fiskeproduktion samt tang- og muslingeproduktion, alene eller i forbindelse med fiskeproduktion i de åbne farvande,
 • Værktøjer til optimering af produktion i recirkulerede ferskvandsdambrug, udvikling af en havbrugsudsigt og metoder til intelligent miljøovervågning.
Download resultatkontrakt
Kontaktperson
Navn: Anne Lise Middelboe
E-mail: ami@dhigroup.com


Projekter fra samme institut

Forum for sikre og bæredygtige produkter

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Bæredygtig anvendelse af råstoffer og udvikling af produkter, der er sikre i forhold til sundhed og miljø er en nødvendighed for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Det er ... Læs mere...

Digitale muligheder og løsninger

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

De centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI.For effektivt at kunne løse store samfundsmæssige udfordringer inden for v... Læs mere...

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

Industriel produktion og teknologi

Institut: DHI – Kategori: Produktionsteknologi

Aktivitetsplanen har fokus på at understøtte økonomisk vækst for dansk vareproducerende industri og servicevirksomheder gennem forbedret håndtering af ressourcer – vand, energi, råvar... Læs mere...

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, ... Læs mere...


Se ansøgningerne bag resultatkontrakterne på sitet fra 2012.
Klik her og gå til 2012 sitet.


Digitale muligheder og løsninger

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

De centrale mål med de foreslåede aktiviteter er at forbedre tilgængeligheden af viden og teknologi udviklet af DHI.For effektivt at kunne løse store samfundsmæssige udfordringer inden for v... Læs mere...

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI – Kategori: Energi, Klima og miljø

Kravene til dansk forsynings- og afledningsvirksomhed er høje, hvilket stiller store krav til vandselskabernes vedligeholdelse, drift og udbygning af den tilknyttede infrastruktur (vandværker, ... Læs mere...

Klimatilpasning

Institut: DHI – Kategori: Klima og miljø

Aktivitetsplanen adresserer vigtige samfundsmæssige udfordringer i de kommende år i forbindelse med investeringer i tilpasning til et fremtidigt klima. Det er vigtigt at reducere usikkerhederne... Læs mere...

Vand- og miljøteknologi

Institut: Teknologisk Institut – Kategori: Klima og miljø

Virksomheder, som arbejder inden for vand og miljø, har fokus på accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter. Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for v... Læs mere...

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Kendskab til de nyeste standarder og krav samt mulighed for test og dokumentation af produkter og processer er en forudsætning for, at virksomhederne kan sælge deres produkter i ind- og udland.... Læs mere...